An apple a day keeps the acupuncturist away

Address:

Birkstraat 101a Soest

Overeenkomst

Deze overeenkomst is van toepassing op iedere behandeling en daarmee verband houdende afspraken tussen de Zorgaanbieder en de Cliënt.

De Therapeut heeft Cliënt gewezen op de rol en de plaats van de complementaire geneeskunde. Deze is complementair (= aanvullend) op de reguliere gezondheidszorg en kan nimmer ter vervanginghiervan dienen.

De Therapeut is een Chinees geneeskundige, Thierry de Vlieg en lid van de VBAG, dit is een beroepsvereniging ter bevordering van Alternatieve Geneeswijze.

Meer in het bijzonder heeft de Therapeut de Client gewezen op de navolgende zaken c.q. de navolgende adviezen gegeven:

  1. De Therapeut heeft Client geadviseerd om, indien dit nog niet is gebeurd, zijn of haar klachten ook voor te leggen aan de geëigende reguliere medische hulpverlener zoals een huisarts, medisch specialist of fysiotherapeut.
  2. De Therapeut heeft Cliënt geadviseerd om ten aanzien van het gekozen en/of te kiezen behandeltraject in elk geval ook ruggenspraak te blijven houden met de geëigende reguliere medische hulpverlener. Bij twijfel over de behandeling of klachten tijdens of na de behandeling moet de Cliënt direct een reguliere arts raadplegen.
  3. De Therapeut heeft Client geadviseerd om medicatie en/of andere therapieën slechts in overleg met de betreffende arts of hulpverlener aan te passen of te beëindigen.
  4. Indien Client besluit niet langer of in het geheel geen gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn binnen de reguliere geneeskunde bestaan, dan is dit besluit een vrije en eigen keuze van de Cliënt.
  5. De Cliënt beseft en aanvaard terdege dat geen enkele therapie, genezingsmethode of behandeling (noch regulier noch complementair) in alle gevallen tot een genezend resultaat zal kunnen leiden.  Op resultaten van behandelingen kunnen dan ook geen garanties worden gegeven.
  6. Client verklaart door ondertekening van de overeenkomst dat hij/zij naar eer en geweten aan de therapeut alle informatie heeft gegeven die voor deze redelijkerwijze relevant is of zou kunnen zijn met het oog op de behandelingen.
  7. Client is geïnformeerd over de gegevens in het Electroinsch Cliënten dossier, hoe dit opgeslagen wordt en wat de therapeut er mee doet.
  8. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bijuw zorgverlener.