An apple a day keeps the acupuncturist away

Address:

Birkstraat 101a Soest

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities:

1.1. Opdrachtnemer: de Behandelaar, Thierry de Vlieg acupuncturist handelt onder de naam Chang Shou.

1.2. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen ofdiensten afneemt van Opdrachtnemer.

1 .3 Behandelaar: zie definitie Opdrachtnemer.

1 .3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

1 .4. WGBO: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.

1 .5. Deze Algemene Voorwaarden zijn aangehecht aan de overeenkomst die de Opdrachtgever voorafgaand aan het behandeltraject / eenmalige behandeling heeft gelezen en ondertekend. De Algemene Voorwaarden zijn dus overeenkomstig het artikel 6:234 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: “BW”). Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Den Haag.

 

Artikel 2: Omschrijving Chang Shou

2.1. Chang Shou is een acupunctuur praktijk Soest en is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG. De behandelingen worden enkel en alleen uitgevoerd door Thierry de Vlieg

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (gesloten) overeenkomsten ter zake van levering van alle diensten (zoals nader overeengekomen met de Opdrachtgever) en goederen van Chang Shou. Op deze overeenkomst van opdracht is artikel 7:446 e.v. uit de WGBO (zie definities) van toepassing.

Artikel 3:De overeenkomst: rechten en plichten

3.1. Van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken op basis van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

3.2. De Opdrachtnemer zal overeenkomstig de opgenomen bepalingen alsmede de regels van de beroepsvereniging waarbij hij aangesloten volgen en naar het beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3.3. De Opdrachtgever geeft opdrachtnemer naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft (art. 7:452 BW). Hieronder vallen in ieder geval de gegevens die de Behandelaar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn zoals: (niet-limitatief): zwangerschap of genetische aandoeningen of bepaald medicijn gebruik of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Behandelaar worden verstrekt.

Artikel 4: Toestemming

4.1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is toestemming van de opdrachtgever vereist (ex art. 7: 450 lid 1 e.v. BW).

4.2. Indien de opdrachtgever minderjarig is en de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, is tevens de schriftelijke toestemming van de ouders of voogd die het gezag over hem of haar uitoefenen vereist waarbij wordt aangegeven dat deze kennis hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden.

4.3 Opdrachtgever dient op verzoek van Opdrachtnemer zijn identiteitsbewijs te laten zien, dit ter vaststelling van de juiste leeftijd.

Artikel 5: Behandeltraject

5.1 Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de Opdrachtgever te onderzoeken en verbetering te bewerkstellen. Voor nieuwe klachten geldt een apart behandeltraject, waarvoor bij minderjarigen opnieuw toestemming dient te worden verleend.

5.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 6: Totstandkoming overeenkomst

6.1. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (hierna: “behandelingsovereenkomst”) is de overeenkomst waarbij een persoon of een rechtspersoon waarbij de hulpverlener – in dit geval de Opdrachtnemer – zich in de uitoefening van een geneeskundig beroep of bedrijf tegenover een ander, de opdrachtgever, verbindt tot het verrichten van handelingen op het gebied van de geneeskunst, rechtsreeks betrekking hebbende op de persoon van de opdrachtgever of van een bepaalde derde. Degene op wiens persoon de handelingen rechtstreeks betrekking hebben wordt verder aangeduid als de patiënt of in dit geval de Opdrachtgever (ex artikel 7:446 lid 1 BW).

6.2. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer komt tot stand door aanbod en aanvaarding.

6.3. De Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing bij het inplannen van een afspraak en zijn na te lezen op de website dan wel op andere wijze. Opdrachtgever gaat door het maken van een afspraak akkoord met de algemene voorwaarde.

Artikel 7. Prijzen

7.1. De Opdrachtgever wordt geacht de door Opdrachtnemer gehanteerde tarieven (die jaarlijks zonder voorafgaande toestemming worden verhoogd) te kennen en heeft daar door ondertekening van de Overeenkomst mee ingestemd. De door Opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn vrij van BTW.

7.2. Voor iedere eerste afspraak met een nieuwe klant/Opdrachtgever wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht.

7.3. Goederen worden apart berekend en staan los van het bedrag dat voor de behandeling in rekening wordt gebracht.

7.4. Van dit artikel kan niet door Opdrachtgever worden afgeweken

7.5. Op de website Chang Shou staat dat voor het niet naleven van tijdig berichten (tenminste 24 uur van tevoren) van het niet-nakomen van een afspraak een bedrag van €75,- in rekening zal worden gebracht. Chang Shou behoudt zich het recht voor dit bedrag jaarlijks aan te passen. Dit geldt ook voor nieuwe klanten die wel een afspraak hebben gemaakt maar nog niet de overeenkomst schriftelijk hebben ondertekent.. Opdrachtgever kan geen beroep doen op een opschortingsrecht.

7.6. De Behandelaar is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de Opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de Opdrachtgever reeds door de Behandelaar verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Opdrachtgever dient de openstaande vordering van Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden binnen twee weken na het versturen van de factuur te voldoen door overmaken op rekeningnummer NL84 KNAB 0256 4993 73 ter name van Chang Shou te soest

8.2. Opdrachtgever dient de factuur (er wordt geen rekening gehouden met uitkeringstermijn van Zorgverzekeraars of andere instellingen) binnen twee weken na dagtekening brief te voldoen op de onder artikel (8.1) genoemde wijze.

8.3. Bij niet-tijdige betaling onder de in artikel ( 8.2) genoemde termijn zal Opdrachtnemer een betalingsherinnering sturen aan Opdrachtgever waarbij een nieuwe termijn van twee weken zal worden gegund om tot betaling over te gaan.

8.4. Na het verstrijken van de in artikel (8.3) genoemde termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoeft geen nadere ingebrekestelling te worden verzonden. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is.

8.5. Betalingen kunnen uitsluitend worden gedaan door Opdrachtgever of zijn Zorgverzekeraar. Opdrachtgever accepteert geen betalingen van anderen ( zoals bijvoorbeeld: familie of vrienden).

8.6. Bij contante betaling ontvangt Opdrachtgever van Opdrachtnemer een (schriftelijk) betalingsbewijs.

8.7. In geval van betalingsonmacht door Opdrachtgever is de Opdrachtnemer gerechtigd per direct zonder nadere opgave van reden zijn diensten tot aan het moment van betaling van alle openstaande facturen te staken. Er zal eerst moeten worden betaald door Opdrachtgever waarna de diensten op basis van de eerder nader gemaakte betalingsafspraken kunnen worden voortgezet. Aan deze afspraken is Opdrachtgever gebonden.

8.8. Een te late uitkering van een Zorgverzekeraar dan wel andere instelling vormt onder geen beding een reden om niet te voldoen aan de betalingsverplichting van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer.

8.9. In geval van overlijden, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van de Opdrachtnemer en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens de Behandelaar onmiddellijk opeisbaar zijn.

8.10. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8.11. De Behandelaar is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door Opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan Opdrachtgever door te berekenen. Dit wordt zonder nadere voorafgaande kennisgeving doorgevoerd op de door Chang Shou gehanteerde prijzen.

8.12. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Zie Algemene Voorwaarden.

8.13. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door de Opdrachtnemer bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de Opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. Opdrachtgever moet de klachten nader motiveren, het indienen van een klacht betekent niet dat er niet behoeft te worden betaald. De betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer blijft bestaan. Indien Opdrachtnemer de klacht niet gegrond acht, zal de factuur overeenkomstig de opgenomen bepalingen in deze Algemene Voorwaarden door de Opdrachtgever moeten betaald. Klachten over anders dan betaling kunnen tevens overeenkomstig de klachtenregeling van Zhong (www.zhong.nl) worden afgehandeld. Desgewenst wordt deze informatie door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt.

8.14. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Ook wordt het te incasseren bedrag verhoogd met de op de factuurdatum geldende wettelijke rentes en leges. Ook de kosten voor het inschakelen van juridische bijstand door Opdrachtnemer met oog op enig geschil met Opdrachtgever komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.15. Bij de bestelling van goederen in opdracht van de Opdrachtgever geldt een afnameverplichting jegens Opdrachtgever voor alle bestelde goederen. Ook de daarbij behorende kosten van de levering komen voor rekening van de Opdrachtgever. Door de Behandelaar geleverde goederen worden niet retour genomen of anderszins gecompenseerd. Betaling geschiedt overeenkomstig het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 9: Contractsduur; uitvoeringstermijn

9.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anderszins zijn overeenkomen.
9.2. Na het verstrijken van een bepaalde termijn (zoals door Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen) eindigt de overeenkomst van rechtswege. Nadien staat het partijen vrij voor het verdere behandeltraject een aparte aanvullende overeenkomst te sluiten.
9.3. In gevallen waarin de bepaalde overeengekomen termijn wordt overschreden dan gelden deze
Algemene Voorwaarden.
9.4. Opdrachtgever is gehouden de facturen te betalen op voorgeschreven wijze zoals neergelegd in deze Algemene Voorwaarden.
9.5. Van deze bepalingen kan niet zonder toestemming van Opdrachtnemer worden afgeweken.

 

Artikel 10: Geheimhouding
10.1. De Behandelaar is gehouden aan artikel 7:457 BW.
10.2. Behandelaar hanteert alle regels die van toepassing zijn van aangesloten beroepsvereniging VBAG
10.3. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.4. Ingeval Opdrachtgever of Opdrachtnemer wensen mee te weken aan een onderzoek (medisch of

anderszins) of rapportage of publicatie stellen zij elkaar voor zover het betrekking heeft op de behandelrelatie elkaar voorafgaand schriftelijk op de hoogte.

10.5. Van deze regels kan onder geen omstandigheden door Opdrachtgever worden afgeweken.

10.6. Bij het niet naleven van deze regels zal Opdrachtnemer gerechtigd zijn per direct de behandeling zoals nader overeengekomen te beëindigen. Ingeval van schade zal deze aan Opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

10.7. Opdrachtnemer vernietigd bij beëindiging van de behandelrelatie het opgebouwde dossier bij Chang Shou binnen twee jaar na de laatste behandelingsafspraak. Indien gewenst vernietigd Opdrachtnemer – na beëindiging van de behandelingsovereenkomst- het dossier binnen drie maanden (ex art. 7:455 BW jo 7:457 BW) enkel en alleen op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

11.2. Alle aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, schetsen, tekeningen of anderszins, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11.3. De Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11.4. Opdrachtgever is aan deze regels gebonden en mag onder geen omstandigheden hier van afwijken. Ingeval van schending van dit artikel kan de hieruit voortvloeiende schade aan Opdrachtgever worden toegerekend.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

12.1. Bij het aangaan van de overeenkomst is Opdrachtgever zich volledig bewust dat hij kiest voor een alternatief behandeltraject.

12.2. Alternatieve geneeswijze vallen buiten het terrein van de reguliere, universitaire, geneeskunde. Het uitoefenen van de geneeskunde is vanaf 1865 (de wet van Thorbecke) voorbehouden aan diegenen die hiertoe bevoegd zijn en tegenwoordig op grond van de Wet op de Beroepen un de Indiviudele Gezondheidszorg (hierna: “Wet BIG”). Behandelaar heeft verklaard o.a. de opleiding Acupunctuur, aan de Hwa To International University of TCM te hebben afgelegd en is dus geen medisch deskundige of arts in de zin van de Wet BIG.

12.3. Chang Shou onthoudt zich van uitspraken doen over sessies, behandelingen, medicatie of interventies van andere disciplines. Chang Shou doet geen uitspraken over vakgebieden buiten Chang Shou of in de zin van de Wet BIG en heeft niet de intentie om een andere behandeling, ingreep of medicatie te doorkruizen.

12.4. Bij een alternatief behandeltraject zit een onzeker element, op grond waarvan niet voor Behandelaar valt in te schatten of de behandeling al dan niet zal slagen. Behandelaar behoudt zich alle rechten en weren voor.

12.5. Opdrachtnemer is volledig afhankelijk van alle informatie die Opdrachtgever aanlevert (Opdrachtnemer heeft geen inzicht in medische dossiers of anderszins zoals een arts of medisch deskundige in de zin van de Wet BIG) en handelt op grond van de door hem aangeleverde kennis. Ook voor onbekende of niet-voorzienbare bijwerkingen is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

12.6. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling. Opdrachtgever heeft bewust gekozen voor een alternatief behandeltraject .

12.7. Chang Shou kan alleen aansprakelijk worden gehouden – voor zover dit zou worden erkend, welke aansprakelijkheid op voorhand door Chang Shou wordt betwist – voor verrichtingen zoals die zijn omschreven in de WGBO. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling buiten de WGBO om, waarvan mede alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.

12.8. De Behandelaar is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade als gevolg van de behandeling die direct te maken dient te hebben met de gegeven behandeling. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Behandelaar aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan de Behandelaar toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

12.9. De Behandelaar is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.10. Behandelaar kan niet aansprakelijk worden gehouden voor opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtgever.

12.11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde Opdrachtnemer.

12.12. Schade aan derden veroorzaak door Opdrachtgever kunnen onder geen omstandigheden aan Opdrachtnemer worden toegerekend. Ook boetes voor te hard rijden, verkeerd parkeren of anderszins kunnen niet als schade worden aangemerkt en daarvoor is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

Artikel 13: Behandeling op locatie

13.1. Behandelen op locatie betekent dat behandelaar op verzoek van Opdrachtgever naar een nog nader te specificeren locatie zijn werkzaamheden zoals opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst zal uitvoeren.

13.2. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk in de zin van de WGBO voor de locatie en de daarbij behorende bijgebouwen alsmede alle gebruikte middelen waar Behandelaar op verzoek van Opdrachtgever de werkzaamheden zal gaan uitvoeren.

13.3. Nadere afwijkende afspraken anders dan genoemd in deze Algemene Voorwaarden moeten voorafgaan schriftelijk worden overeengekomen.

13.4. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk in geval van brand of ongevallen die te wijten zijn aan de omgeving of andere gebreken anderszins.

13.5. Opdrachtnemer is alleen verantwoordelijk voor de door hem zelf meegenomen spullen voor een behandeling op locatie.

13.6. Opdrachtgever moet zich houden aan de WGBO en de richtlijnen van Opdrachtnemer voor het uitvoeren van de behandeling op locatie. Dit betekent dat de volgende richtlijnen in acht moeten worden genomen: tenminste 200 centimeter breed, minimale hoogte van 230 centimeter rookvrije werkruimte met droge ondergrond. Uitvoerbaarheid van het reglement hygiëne van Zhong, welke te vinden is op www.zhong.nl en www.bioqi.nl. Dit reglement wordt door Opdrachtnemer bij totstandkoming van de opdracht op een andere locatie (zoals bedoeld in de zin van deze Algemene Voorwaarden) aan Opdrachtgever toegezonden. Deze maken vanaf dat moment deel uit van de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. Afhankelijk van de locatie kunnen nadere eisen worden gesteld. Deze worden ook aan Opdrachtgever met de ondertekening van de overeenkomst ter hand gesteld.

13.7. De Behandelaar is niet verantwoordelijk voor de hygiënische omstandigheden op locatie bij de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient zich aan te houden aan alle richtlijnen en aanwijzingen van Behandelaar.

13.8. Iedere aansprakelijkheid omtrent locatie word afgewezen.

13.9. Het staat Behandelaar vrij de behandeling op locatie te weigeren indien niet aan zijn richtlijnen en aanwijzingen door Opdrachtgever is voldaan. In dat geval wordt de helft van de factuur in rekening gebracht en dient door Opdrachtgever op voorgeschreven wijze in deze Algemene Voorwaarden te worden betaald.

13.10. Extra reiskosten / autokosten en aanschaf van speciale attributen die nodig zijn voor uitvoering van de opdracht dan wel het inschakelen van extra hulppersonen worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever moet hier voorafgaand schriftelijk toestemming voor verlenen. Bij weigering is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht te staken dan wel de overeenkomst te ontbinden.

13.11. Het filmen en of maken van beeldmateriaal en of geluidsmateriaal van een behandeling mag alleen met toestemming van Behandelaar. Bij derden dient door Opdrachtgever apart toestemming te worden gevraagd, hier staat Opdrachtnemer niet voor in.

13.12. Alle andere afwijkingen van de locatie of wijzigingen dienen twee dagen voorafgaand van de ingeplande afspraak voor behandeling op locatie aan behandelaar schriftelijk te worden medegedeeld. Gebeurd dit niet en acht behandelaar het eenmaal aanwezig op locatie niet veilig niet in overeenstemming met de door hem voorafgaand bekend gemaakte regels dan staat het Behandelaar vrij de opdracht niet uit te voeren. Ook in dat geval wordt de helft van de factuur in rekening gebracht.

13.13. Alle extra verzoeken die buiten de afgesproken behandeltijd vallen worden tegen hetzelfde tarief per uur in rekening gebracht. Hiervoor vraagt behandelaar geen extra toestemming, het is aan Opdrachtgever om de tijd voor de afgesproken behandeling op locatie in de gaten te houden en te monitoren.

13.14. Mocht tijdens een behandeling op locatie wegens omstandigheden – die niet kunnen worden toegerekend aan Behandelaar – de behandeling op locatie moeten worden gestaakt dat wordt eveneens de helft van de factuur bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 14. Klachtenprocedure en tuchtrecht.

14.1. Ingeval van een geschil dient eerst de regeling klachtrecht van de VBAG te worden gevolgd. Deze regeling heeft als doel het handhaven van de beroepsuitoefening van de aangesloten leden op een verantwoord niveau. Het tuchtrecht biedt de mogelijkheid het gedrag van de therapeut te toetsen bij nalatigheid. Deze informatie wordt op verzoek te allen tijde door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verstrekt.

14.2. De Behandelaar dient uit hoofde van het lidmaatschap deze regeling klachtrecht en tuchtrecht volledig te onderschrijven en op te volgen.

14.3. Een -schriftelijke- klacht wordt door de klachtenvertrouwenspersoon in behandeling genomen voor zover deze betrekking heeft op gedragingen van geregistreerde, praktiserende TCG-therapeuten van VBAG

14.4. Onder gedragingen wordt verstaan alle handelen of nalaten daarvan, alsmede het nemen van besluiten welke gevolgen hebben voor een zorgvrager.

14.5. Indien de klager open staat voor bemiddeling via de interne klachtenregeling, zal de klachtenvertrouwenspersoon via hoor en wederhoor het probleem tussen de klager en de Behandelaar trachten op te lossen. Dit alles met wederzijdse goedkeuring van partijen.

14.6. Mocht deze procedure niet leiden tot een voor beide partijen bevredigende oplossing, kan de klacht voorgelegd worden aan het Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg.

14.7. Voor beide procedures is de Behandelaar gehouden aan het verstrekken van de procedure voorschriften en de adressen.

14.8. Van voorgeschreven procedure kan niet door Opdrachtgever worden afgeweken.

Artikel 15. Overmacht

15.1. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen bij de Behandelaar worden daaronder begrepen.

15.2. De Behandelaar heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Behandelaar zijn verbintenis had moeten nakomen.

15.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van de Behandelaar opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door De Behandelaar niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat. Deze termijn gaat lopen nadat Behandelaar voor het eerst schriftelijk aangeeft zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst wegens onvoorzienbare omstandigheden of door een beroep op overmacht niet kan nakomen. Het staat Opdrachtgever niet vrij zelf een moment aan te wijzen voor aanvang van de termijn.

 

Artikel 16: Beroep op verrekening uitgesloten

16.1. Onder geen omstandigheden is Opdrachtgever bevoegd om een beroep te doen op verrekening.

16.2. Opdrachtgever is ten alle tijden verplicht zijn betalingsafspraken jegens Opdrachtnemer na te komen.

Artikel 17 Toepasselijk recht en rechter.

17.1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht (zie o.a. WGBO) van toepassing.

17.2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen behoudens de mogelijk van de in deze Algemene Vooraarden voorgeschreven klachtprocedure te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

17.3. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden alsmede de daarin van toepassing verklaarde regelgeving is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 18: Social Deal

18.1 Bonnen van Social deal zijn maar eenmalig te gebruiken

18.2 Bonnen van Social deal zijn gelding zolang de geldigheid is aangegeven op de bon

18.3 Social deal deelnemers kunnen 1x per jaar gebruik maken van een bon van Social deal, verdere behandeling vind plaats volgens reguliere behandeling

18.4 Bestaande clienten mogen geen gebruik maken van Social deal bonnen voor vergoeding van een reguliere behandeling.

18.5 Bestaande clienten kunnen na 1 jaar na de laatste behandeling weer gebruik maken van een bon van Social deal

Artikel 19: Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden door Opdrachtgever
19.1. Opdrachtgever gaat bij aanvang van een behandeltraject akkoord met deze Algemene Voorwaarden (hiermee is voldaan aan art. 6:234 BW), gelezen en hiermee akkoord te gaan.
19.2. Algemene voorwaarde zijn gepubliceerd op de website van Chang Shou